Verhoging pensioenen

Uw pensioen wordt verhoogd

2 april 2024

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) heeft besloten om een toeslag te verlenen op uw pensioen. De toeslag wordt per 1 april 2024 toegekend.

Daarnaast is er gekeken of er ruimte is om een inhaaltoeslag toe te kennen voor degenen die een toeslagachterstand hebben. Dat is dit jaar door de financiële situatie van het pensioenfonds helaas niet mogelijk. Hoe dit precies werkt, leggen wij u hieronder uit.

Het pensioenfonds probeert elk jaar de pensioenen aan te passen aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud. De stijging van de kosten van het levensonderhoud wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd.

Deze indexatie van de pensioenen is echter wel voorwaardelijk. Elk jaar besluit het bestuur of de pensioenen verhoogd worden en zo ja, met hoeveel. Het bestuur neemt dit besluit na een zorgvuldige afweging.

Daarna wordt door het pensioenfonds vastgesteld of het eventueel mogelijk is inhaaltoeslag toe te kennen aan de gewezen deelnemers en gepensioneerden met een toeslagachterstand. Dit is alleen mogelijk wanneer de financiële positie van het pensioenfonds daarvoor toereikend is en aan een aantal wettelijke vereisten wordt voldaan. Ook deze indexatie is voorwaardelijk en het besluit wordt door het bestuur genomen na zorgvuldige afweging.

Met de werkgever is een afspraak gemaakt over mogelijke aanvullende toeslagverlening als het pensioenfonds geen volledige toeslagverlening kan betalen uit de eigen financiële middelen van het pensioenfonds. Ook hiervoor geldt dat het voorwaardelijke rechten zijn die afhankelijk zijn van de financiering door de werkgever.

U leest hier meer over op de pagina “Toeslagbeleid”.

U bent per brief op de hoogte gesteld van uw individuele pensioenverhoging.