Pensioenreglement gewijzigd!

09-apr-2019

Het pensioenreglement van ons pensioenfonds is per 1 januari 2019 gewijzigd. De wijzigingen zijn het gevolg van aanpassingen in wet- en regelgeving en nieuwe afspraken met de werkgever. Eind 2018 heeft het pensioenfonds een nieuwe uitvoeringsovereenkomst met de werkgever gesloten. Hierin zijn alle afspraken met de werkgever vastgelegd.

Wij willen uw aandacht vragen voor de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen. Als u het reglement zelf na wilt lezen, dan kan dat natuurlijk ook.


De wijzigingen hebben vooral betrekking op de gepensioneerden en de deelnemers die niet meer in dienst zijn van Citigroup, maar nog niet met pensioen zijn. Voor de actieve deelnemers is het reglement niet inhoudelijk gewijzigd: de eindloonregeling geldt nu nog voor de 7 actieve deelnemers. De inhoudelijke wijzigingen lichten we beknopt toe:

 

Alle pensioenrechten onder ‘één paraplu’
Voorheen kende ons pensioenfonds nog verschillende pensioenregelingen waarin geen actieve deelnemers meer voorkwamen. Die regelingen zijn nu allemaal onder het huidige pensioenreglement gebracht. Dat heeft vooral als gevolg dat we eenduidige regels hebben voor iedereen. Dat geldt ook voor de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. Uiteraard hebben de wijzigingen geen gevolgen voor de waarde van uw pensioen: bij alle aanpassingen die doorgevoerd zijn, geldt dat ze ‘actuarieel neutraal’ zijn. Daarover hebben we een brief gestuurd aan de personen voor wie de aanspraken gewijzigd zijn. Later in het jaar zullen zij nog geïnformeerd worden wat hun pensioenaanspraken zijn na de doorgevoerde wijzigingen.

 

Meer flexibiliteit
De oude reglementen boden maar beperkte mogelijkheden om zelf keuzes te maken over de ingangsdatum, de hoogte en de samenstelling van het pensioen. Door alles onder één reglement te brengen krijgt iedereen dezelfde flexibiliseringsmogelijkheden om het pensioen zoveel mogelijk af te stemmen op de eigen situatie.

 

Stevige basis van uw pensioen
Ons pensioenfonds is een van de weinige pensioenfondsen in Nederland waarbij de werkgever nog geld stort in het pensioenfonds als de financiële positie (dekkingsgraad) van het fonds slecht is.


Zekerheid in slechte tijden: als de dekkingsgraad onder de minimaal vereiste grens (ongeveer 104%) komt, dan is de afspraak dat de werkgever extra zal bijstorten. Hierover zijn tussen de werkgever en het pensioenfonds specifieke afspraken gemaakt.


Een basis onder de koopkracht: als het pensioenfonds niet in staat is om uit eigen middelen een volledige toeslag te kunnen geven om de koopkracht op peil te houden, dan is er een helpende hand van de werkgever. Die beoogt om de pensioenen met 50% van de prijsinflatie te verhogen. Voor een specifieke groep deelnemers is er zelfs de afspraak om de pensioenen met 100% van de prijsinflatie te kunnen verhogen. Het toekennen van deze pensioenverhogingen is wel aan voorwaarden gebonden. Eén van de voorwaarden is dat wanneer de werkgever niet betaalt voor deze aanvullende toeslagen, het pensioenfonds deze toeslagen ook niet zal toekennen.

 

Extra informatie
Het reglement bevat meer informatievoorschriften die samenhangen met de algemene wens en verplichting om nadrukkelijker te communiceren over pensioen. Zo zal het (uniforme) pensioenoverzicht (UPO) nu altijd jaarlijks verstrekt worden aan álle deelnemers. En dus ook aan alle gewezen deelnemers. Dit is informatie die overigens ook te vinden is op Mijnpensioenoverzicht.nl. Eerder hebben wij u al laten weten dat de gegevens in Mijnpensioenoverzicht.nl dit jaar iets later aangeleverd worden, maar dat u de gegevens altijd op kunt vragen bij onze pensioenadministratie.

 

U vindt op de website ook nog nieuws over onder andere:
- De financiële positie van het pensioenfonds (dekkingsgraad)
- De samenstelling van het bestuur en het bestuursmodel
- De nieuwe pensioenadministrateur