Beleggen

Waarom beleggen we?

Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u op te bouwen. Met de premie die uw werkgever en u elke maand betalen voor uw pensioen, bouwt het pensioenfonds daarom een vermogen op om het nominaal toegezegde pensioen te kunnen uitkeren. Omdat het pensioenfonds de pensioen ook wil verhogen om de koopkracht op peil te houden (indexeren), beleggen we het vermogen met iets meer risico om een extra rendement te maken waaruit de indexatie kan worden toegekend. Het pensioenfonds heeft daarom beleggingsbeginselen geformuleerd en een strategisch beleggingsbeleid bepaald, waarbij gebruik gemaakt is van een studie naar de beleggingsrisico's en opbrengsten op langere termijn (een ALM-studie).

Beleggingsbeleid

Zie hiervoor de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen:
> Verklaring Beleggingsbeginselen

 

Shareholder Right Directive (SRDII)

Inleiding

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) maakt onderdeel uit van het beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland. Vanuit wet- en regelgeving worden eisen gesteld aan de wijze waarop het pensioenfonds aan MVB invulling geeft. Een heel belangrijk onderdeel van het MVB beleid is de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het ESG beleid.
Het ESG beleid staat voor beleid dat ondernemingen voeren op het gebied van Environment, Social en Governance. Environment staat voor klimaat en grondstof gerelateerde zaken. Social staat voor arbeidsrechten en werkomstandigheden. Governance staat voor de wijze waarop een organisatie wordt geleid en met zijn aandeelhouders, consumenten en toeleveranciers omgaat.
Conform de vereisten vanuit de Europese Shareholder Right Directive (SRDII) legt het pensioenfonds vast en publiceert het pensioenfonds hoe zij zich als betrokken aandeelhouder opstelt. Dit is het betrokkenheidsbeleid. Daarnaast legt het pensioenfonds ook verantwoording af over de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van het stemrecht.

Vormgeving aan het betrokkenheidsbeleid en het stembeleid

Het pensioenfonds belegt het vermogen via beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen worden beheerd door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Omdat het pensioenfonds participant is in een beleggingsfonds en geen juridische eigenaar van beleggingen, voert het pensioenfonds geen direct betrokkenheidsbeleid of stembeleid uit. Het pensioenfonds doet dit op indirecte wijze door aan te sluiten bij het betrokkenheidsbeleid en het stembeleid van de vermogensbeheerder.
Hieronder volgt een toelichting wat het betrokkenheidsbeleid en het stembeleid inhouden voor welke beleggingscategorieën dit beleid ingezet wordt en wie onze vermogensbeheerders zijn. 

Betrokkenheidsbeleid

Het betrokkenheidsbeleid wordt ook vaak engagement genoemd en beschrijft het proces waarbij de vermogensbeheerder namens de participanten in het beleggingsfonds de dialoog met de onderneming aangaan. In deze gesprekken proberen zij de ondernemingen te laten inzien dat het gevoerde beleid op de gebieden van Environment, Social en/of Governance voor verbetering vatbaar zijn. Om de druk op de ondernemingen op te voeren om de gewenste veranderingen aan te brengen wordt vaak met andere vermogensbeheerders samengewerkt. Deze gesprekken worden gevoerd met ondernemingen waarvan aandelen en/of vastrentende waarden in de portefeuille zijn opgenomen. Mocht een onderneming na een aantal gesprekken niet willen veranderen, is het ultimum remedium de aandelen of de obilgaties van de onderneming te verkopen.

Stembeleid

In het stembeleid wordt omschreven op welke wijze er gebruik wordt gemaakt van het stemrecht tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders. Door te stemmen op deze vergadering geven de vermogensbeheerders invulling aan het stemrecht. Het uitoefenen van stemrecht is alleen mogelijk bij ondernemingen waarvan aandelen in de portefeuille zijn opgenomen.

Onze vermogensbeheerders

Het pensioenfonds maakt gebruik van vermogensbeheerders die beleggingsfondsen beheren passend bij de lange termijn uitgangspunten van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds, zoals beschreven in de ABTN. Bij de selectie van de vermogensbeheerders is integraal rekening gehouden met de wijze waarop de vermogensbeheerders financiële en niet-financiële (waaronder ESG) prestaties en risico's meeneemt. De invulling van het betrokkenheidsbeleid en het stembeleid maken hier onderdeel van uit.
De door ons aangestelde vermogensbeheerders worden jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie bestaat onder andere uit de beoordeling van de behaalde rendementen ten opzichte van de benchmark van het beleggingsfonds, de kosten en andere relevante factoren zoals risicomanagement, de interne ontwikkelingen bij de vermogensbeheerder en de uitvoering aan het ESG-beleid.
Iedere maand worden van de vermogensbeheerders rapportages ontvangen. Mocht er op basis van de actuele ontwikkelingen aanleiding zijn, dan zal de evaluatie eerder plaatsvinden.

Transparantie en rapportage

De rapportage over het betrokkenheidsbeleid en stembeleid is transparant. In het jaarverslag van het pensioenfonds wordt verantwoording afgelegd over het gehanteerde MVB-beleid. Jaarlijks zal achteraf over de uitvoering van het betrokkenheidsbeleid en stembeleid op de website worden gerapporteerd. De wijze van uitvoering bij de verschillende vermogensbeheerders van het betrokkenheidsbeleid en stembeleid, kunt u via de volgende links inzien. Dit document op de website wordt jaarlijks geactualiseerd.

Aegon: https://www.aegonassetmanagement.com/netherlands/about/responsible-investment/

Blackrock: https://www.blackrock.com/corporate/literature/fact-sheet/blk-responsible-investment-engprinciples-global.pdf

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

In het kader van de Europese regelgeving moet ieder pensioenfonds voldoen aan de richtlijn uit hoofde van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (hierna SFDR). In het volgende document wordt uitgelegd hoe het pensioenfonds MVB vormgeeft, waarbij aansluiting is gezocht bij de artikelen uit de SFDR.
> SFDR