Verhoging pensioenen

Uw pensioen wordt verhoogd


19 april 2022

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) heeft besloten om een toeslag te verlenen op uw pensioen, dat per 1 april 2022 wordt toegekend. Gezien de financiële positie van het pensioenfonds is het niet mogelijk dit jaar een inhaaltoeslag toe te kennen aan de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden met een toeslagenachterstand.

Het pensioenfonds probeert elk jaar de pensioenen aan te passen aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud. De stijging van de kosten van het levensonderhoud wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd.
Deze indexatie van de pensioenen is echter wel voorwaardelijk. Elk jaar besluit het bestuur of de pensioenen verhoogd worden en zo ja, met hoeveel. Het bestuur neemt dit besluit na een zorgvuldige afweging.
Daarna wordt door het pensioenfonds vastgesteld of het eventueel mogelijk is inhaaltoeslag toe te kennen aan de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden met een toeslagenachterstand. Dit is mogelijk wanneer de financiële positie van het pensioenfonds daarvoor toereikend is en aan een aantal wettelijke vereisten wordt voldaan. Ook deze indexatie is voorwaardelijk en het besluit wordt door het bestuur genomen na zorgvuldige afweging.

Met de werkgever is een afspraak gemaakt over mogelijke aanvullende toeslagverlening als het pensioenfonds geen volledige toeslagverlening kan betalen uit de eigen financiële middelen van het pensioenfonds. Ook daarvoor geldt dat het voorwaardelijke rechten zijn die afhankelijk zijn van de financiering door de werkgever.

U leest hier meer over op de pagina "Toeslagbeleid".

U bent, of wordt binnenkort, per brief op de hoogte gesteld van uw individuele pensioenverhoging.