Resultaten Risicopreferentieonderzoek Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland

16 november 2022

De meerderheid van de populatie van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna SPCN) neigt naar een zekerder pensioen, ook als dat pensioen dan iets lager kan uitvallen. Dit blijkt uit het risicopreferentieonderzoek onder de (voormalig) deelnemers en gepensioneerden van SPCN dat Aon heeft uitgevoerd in opdracht van SPCN. Er is daarentegen wel sprake van een iets bovengemiddeld risicodraagvlak. SPCN heeft aan de deelnemers aan het onderzoek vragen gesteld over maatschappelijk verantwoord beleggen (mvb). Er is bovengemiddeld draagvlak voor mvb, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat dit geen rendement mag kosten.


SPCN heeft medio 2022 een risicopreferentieonderzoek uitgevoerd onder haar populatie. Aan dit onderzoek hebben 76 personen deelgenomen: 27 (voormalig) deelnemers en 49 gepensioneerden. Het doel van dit onderzoek is om een beeld te vormen van hoeveel risico's de populatie van SPCN wil (risicobereidheid) en kan (risicodraagvlak) lopen met zijn of haar pensioen. Voor het bestuur is deze kennis van belang, omdat dit zich vertaalt in een aantal beleidsuitgangspunten. Hieronder wordt ingegaan op enkele resultaten uit het onderzoek.

Risicobereidheid
Onder risicobereidheid wordt verstaan de mate waarin de populatie risico wil nemen. Over het algemeen genomen is de populatie redelijk risicomijdend. Er zijn verschillen tussen diverse groepen uit de populatie. Zo wensen de gepensioneerden minder risico te lopen dan de (voormalige) deelnemers. De verschillen tussen de groepen zijn echter niet heel groot.
De populatie verkiest een zekerder maar lager pensioen boven een geïndexeerd pensioen dat wel gekort kan worden. De verschillen tussen de groepen die dit wel en niet acceptabel vinden, zijn klein.
Een kleine meerderheid van de populatie vindt korten op pensioen niet acceptabel.

Solidariteit
De populatie is in hoge mate solidair met elkaar. De deelnemers aan het onderzoek geven aan eventuele kortingen gelijk te willen verdelen.

Risicodraagvlak
Onder risicodraagvlak wordt verstaan hoeveel risico de populatie (financieel) kan dragen. Het risicodraagvlak van de populatie is iets hoger dan het Nederlandse gemiddelde. De verklaring kan zijn dat het gemiddelde inkomen relatief hoog is, waardoor tegenvallers beter opgevangen kunnen worden. In de resultaten zien we een grote spreiding van het risicodraagvlak over de populatie. Het risicodraagvlak van de gepensioneerden is iets lager dan van de (voormalig) deelnemers. Een grote meerderheid van de populatie denkt een tegenvallend pensioen op te kunnen vangen met bijsparen of het aanpassen van de levensstijl.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
Een grote meerderheid van de populatie vindt het belangrijk dat SPCN ook een positieve bijdrage levert aan een betere wereld. Maar voor ruim de helft van de populatie mag dit niet leiden tot een lager pensioen.
Ruim een derde van de populatie wil niet beleggen in ondernemingen die niet goed scoren op mvb-beleid.
Verantwoord bestuur, anti-corruptie, dierenwelzijn, natuur en milieu zijn de thema's die belangrijk worden gevonden.

Vervolg
SPCN neemt de uitkomsten van het risicopreferentieonderzoek ter harte. SPCN heeft begin van dit jaar de beleggingsportefeuille minder risicovol gemaakt en concludeert dat dit aansluit bij het uitgevoerde risicopreferentieonderzoek. De mvb-uitkomsten worden meegenomen in de beleggingsbeginselen en in de inrichting van de beleggingsportefeuille van SPCN.