Organisatie van het pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) voert de pensioenregeling van Citibank in Nederland uit. Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat medewerkers, oud-medewerkers en gepensioneerden van Citibank en CVC het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. Dat betekent dat er voldoende vermogen moet zijn om nu en in de toekomst die pensioenen uit te kunnen keren. Het vermogen wordt daarom zorgvuldig beheerd en belegd.

Wie zijn wij?

Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland is een onafhankelijke stichting, die losstaat van de werkgever, met eigen statuten, een eigen bestuur en een eigen beleid. De statuten zijn beschreven in onderstaand document:

>  Statuten Pensioenfonds Citigroup

>  Missie, visie en strategie Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland

Uiteraard is er wel een nauwe samenwerking met de werkgever. Dat vloeit voor uit de tussen het pensioenfonds en de werkgever gesloten uitvoeringsovereenkomst. Daarin zijn de belangrijkste afspraken rond de uitvoering van de pensioenregeling vastgelegd, waaronder de financiële verplichtingen ten aanzien van premie, kosten en zekerheid van het pensioen.       

Bestuur

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit zes leden: vier niet -uitvoerend bestuurders, te weten één namens de werkgever, één namens de deelnemers en gewezen deelnemers, één namens de pensioengerechtigden en een onafhankelijke voorzitter en twee uitvoerend bestuurders. De bestuurstermijn is vier jaar. Leden kunnen worden herbenoemd. Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De belanghebbenden mogen zowel kandidaten die werkzaam zijn bij Citibank als deskundige bestuurders zonder dienstverband met Citibank voordragen als bestuurder.

Alle bestuurders zijn getoetst door toezichthouder De Nederlandsche Bank op geschiktheid.

Uitvoerend bestuurders

 • Mevr. H.G.I.M. Peters
 • Dhr. C.D. Snoeks

 Niet uitvoerend bestuurders (tevens intern toezicht op uitvoerend bestuur)

 • Mevr. J. van de Ree, onafhankelijk voorzitter 
 • Dhr. E.J. Deetman, namens de werkgever
 • Dhr. B.A. Heenk, namens de (gewezen) deelnemers
 • Dhr. D.H. Vos, namens de pensioengerechtigden

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het handelen van het bestuur, het uitgevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan op een aantal gebieden adviesrecht.

Het verantwoordingsorgaan mag het bestuur onder andere adviseren over:

 • Het vaststellen en wijzigen van het beloningsbeleid;
 • De vorm en inrichting van het intern toezicht;
 • Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 • Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 • De samenstelling en hoogte van de pensioenpremie.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:

 • Dhr. M. Reijnoudt (voorzitter, lid namens de werkgever)
 • Dhr. H. van Gorkum (lid namens de (gewezen) deelnemers)
 • Dhr. J. Bredewold (lid namens de pensioengerechtigden)

Auditcommissie

  • Dhr. M.J. van Empel (extern lid)

  Sleutelfunctiehouders

  • Risicobeheer: Dhr. R. Sijsenaar (externe onafhankelijke)
  • Actuarieel: Dhr. J. Tol (waarmerkend actuaris)
  • Interne Audit: Mevr. M.A. van Maarseveen (externe onafhankelijke)

  Compliance Office

  Het pensioenfonds heeft een onafhankelijk externe Compliance Officer

  • Dhr. W.J.F.G. Bouwman

  Functionaris Gegevensbescherming

  Het pensioenfonds heeft een Functionaris Gegevensbescherming:

  • Dhr. J. Schilt

  Extern toezicht

  De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op alle Nederlandse pensioenfondsen. Dat is zo bepaald in de Pensioenwet. DNB kijkt daarbij vooral naar de financiële opzet (en dus ook naar de beleidsdekkingsgraad) van het pensioenfonds, maar ook naar de deskundigheid en integriteit van de bestuurders. Door goed toezicht te houden verkleint DNB de kans dat het pensioenfonds in moeilijkheden komt.

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt ook toezicht op alle pensioenfondsen in Nederland. De AFM kijkt daarbij meer naar het gedrag van pensioenuitvoerders en of de wetten en regels worden nageleefd, en naar de informatie die pensioenfondsen geven. Dat is nodig om u als deelnemer van een pensioenfonds te beschermen. Maar ook om ervoor te zorgen dat u een keuze kunt maken over uw pensioen.

  Externe dienstverlening

  Het bestuur van het pensioenfonds heeft de volgende werkzaamheden uitbesteed aan externe partijen:

  • de pensioen- en financiële administratie
  • het vermogensbeheer en
  • de bestuursondersteuning 

  Ook al doet het bestuur dus niet alle werkzaamheden zelf, het is en blijft wel verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Daarnaast heeft het pensioenfonds diensten ingekocht bij externe partijen.

  Pensioenadministratie

  Dion Pensioen Services B.V. ondersteunt het pensioenfonds bij de uitvoering van de pensioen- en financiële administratie.

  Vermogensbeheer

  De vermogensbeheerder van het pensioenfonds is AEGON Asset Management.

  Bestuursondersteuning

  De werkzaamheden met betrekking tot de bestuursondersteuning en secretariële werkzaamheden van het pensioenfonds zijn uitbesteed aan Montae & Partners.

  Certificerend actuaris

  Triple A is de certificerend actuaris van het pensioenfonds.

  Accountant

  BDO is de externe accountant van het pensioenfonds.

  Actuaris

  AON is de adviserend actuaris van het pensioenfonds.