Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds/wij) te Amsterdam voert de pensioenregeling uit en beheert de pensioengelden voor onze (gewezen) deelnemers en pensioen- en andere aanspraakgerechtigden.

Om uw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren hebben wij persoonsgegevens van u nodig, bijvoorbeeld uw adresgegevens, geboortedatum en rekeningnummer. Het verzamelen, beheren en gebruiken van uw gegevens noemen wij ‘verwerken’.

Het beschermen van uw privacy vinden wij heel belangrijk. Privacygevoelige informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig door ons pensioenfonds behandeld. Het pensioenfonds verwerkt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om uw pensioenregeling uit te kunnen voeren. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden, indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de pensioenregeling.

In deze privacyverklaring leest u terug:

 1. waarvoor wij uw gegevens verwerken;
 2. van wie wij gegevens verwerken;
 3. welke gegevens wij van u verwerken;
 4. van wie ontvangen wij gegevens;
 5. met wie wij uw gegevens delen;
 6. hoe lang uw gegevens worden bewaard;
 7. hoe wij uw persoonsgegevens beschermen;
 8. welke rechten u heeft;
 9. wie toezicht houdt op het verwerken van uw persoonsgegevens;
 10. waar u terecht kunt voor vragen;
 11. hoe en waar u een klacht kunt indienen.

In aanvulling hierop beschikken wij over een cookie beleid voor bezoekers van onze website. Dit beleid vindt u onder downloads.

 

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens om de pensioenovereenkomst die u met uw (voormalig) werkgever heeft afgesloten goed uit te voeren, zoals het juist administreren van uw pensioenopbouw en het tijdig en juist toekennen van een partner- en wezenpensioen aan uw (eventuele) partner en kinderen bij overlijden. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om ons te houden aan wet- en regelgeving en of om u beter van dienst te kunnen zijn (bijvoorbeeld opslag email adres of uw telefoonnummer).

 

Van wie verwerken wij gegevens?

Wij verwerken gegevens van de volgende personen:

 • (gewezen) deelnemers en pensioen- en andere aanspraakgerechtigden voor wie wij de pensioenregeling uitvoeren en, indien van toepassing, hun (ex)partners en kinderen;
 • bestuursleden en leden van overige pensioenfondsorganen;
 • adviseurs of overige derden die in opdracht van ons pensioenfonds werkzaamheden voor het pensioenfonds verrichten;
 • degenen die onze website bezoeken;
 • degenen met wie wij contact hebben.

 

Welke gegevens van u verwerken wij?

Wij verwerken alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn om uw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren en/of te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Het gaat onder andere om de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • bankrekeningnummer(s);
 • geboortedatum en overlijdensdatum;
 • geslacht;
 • burgerservicenummer;
 • dienstverbandgegevens van uw werkgever die bij het pensioenfonds is aangesloten, waaronder uw pensioengevend salaris en parttimepercentage;
 • arbeidsongeschiktheidsgegevens vastgesteld door UWV;
 • relatiegegevens, waaronder burgerlijke staat, datum huwelijk / scheiding, gegevens van uw (eventuele) (ex-)partner en (eventuele) kinderen;
 • identiteitsbewijs;
 • uw IP adres (bij gebruik van de website).

 

Van wie ontvangen wij gegevens?

Wij ontvangen gegevens over u van:

 • Uzelf (telefoonnummer, email adres, eventueel identiteitsbewijs);
 • Het UWV indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid;
 • Uw (voormalige) werkgever;
 • De Basis Registratie Personen (ofwel: uw gemeente);
 • Andere personen / instanties die zijn gemachtigd om de gegevens te verstrekken, dan wel daartoe wettelijk zijn verplicht.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden, indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de pensioenregeling. Denkt u hierbij aan het verstrekken van uw gegevens aan Stichting Pensioenregister of de Belastingdienst.

Hier wijken wij alleen van af indien de wet, het pensioenreglement of de uitvoeringsovereenkomst ons pensioenfonds hiertoe verplicht of indien u ons pensioenfonds schriftelijk machtigt uw gegevens te verstrekken.

Als wij uw persoonsgegevens verstrekken, dan beperken wij ons tot de gegevens die nodig zijn om aan onze verplichtingen of het verzoek tot gegevensverstrekking te voldoen.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze zijn verwerkt. De persoonsgegevens worden bijgehouden in de deelnemersadministratie van het pensioenfonds tot zeven jaren na het overlijden van de laatste rechthebbende (partner, ex-partner, kind) of zeven jaren na uitgaande waardeoverdracht (zonder achterblijvend bijzonder partnerpensioen). Daarna worden de persoonsgegevens ten behoeve van historische naslag verplaatst en opgeslagen in een niet algemeen toegankelijk archief.

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben samen met onze uitbestedingspartijen, waaronder de pensioenadministrateur, de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging, maar ook om verloren of beschadigde persoonsgegevens te herstellen.

Sommige personen werkzaam voor ons pensioenfonds hebben vanwege hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens. Andere voor ons pensioenfonds werkzame personen ondertekenen onze gedragscode. Hierin is vastgelegd dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerken, behalve wanneer de wet hen verplicht de gegevens te verstrekken.

 

Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten:

 • recht op informatie en inzage
 • recht op correctie en aanvulling;
 • recht van verzet of beperking tegen verwerking persoonsgegevens;
 • recht op vergetelheid (gegevenswissing);
 • recht op dataportabiliteit.

 

Belangrijk om te weten: u kunt in alle gevallen een beroep doen op deze rechten. Hierop is één uitzondering. Als wij niet meer in staat zijn om te voldoen aan onze verplichtingen op basis van de wet, het pensioenreglement of de uitvoeringsovereenkomst, dan zijn onze verplichtingen leidend.

 

Recht op inzage en correctie

Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken en of deze juist zijn? Dan kunt u bij ons pensioenfonds een verzoek tot inzage indienen. Uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek verstrekken wij u een overzicht.

Bevat dit overzicht onjuistheden? Of wilt u onjuiste persoonsgegevens laten verwijderen? Dan kunt u schriftelijk een correctie doorgeven aan de pensioenadministratie. De contactgegevens staan in deze privacyverklaring vermeld.

 

Recht van verzet tegen verwerking persoonsgegevens

U kunt op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden in sommige gevallen in verzet gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Een schriftelijke motivatie hiertoe kunt u indienen bij de pensioenadministratie. De contactgegevens staan in deze privacyverklaring vermeld. U ontvangt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een beslissing. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u gebruik maken van onze klachten- en geschillenregeling.

 

Recht op vergetelheid

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten wissen. Een schriftelijk gemotiveerd verzoek hiertoe dient u schriftelijk in bij de pensioenadministratie. De contactgegevens staan in deze privacyverklaring vermeld. U ontvangt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een bevestiging. Hierin vindt u terug of en zo ja, welke persoonsgegevens op uw verzoek zijn verwijderd.

 

Recht op dataportabiliteit

Wilt u uw persoonsgegevens verstrekken aan een andere organisatie? U kunt bij ons pensioenfonds een verzoek indienen om uw gegevens in een vast format te ontvangen. Wij verstrekken dit bestand rechtstreeks aan u. Hierbij zijn wij niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door de organisatie aan wie u deze gegevens heeft overhandigd en/of de opslag van de gegevens in uw privédomein.

 

Contactgegevens van de pensioenadministrateur:

Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland
p/a Dion Pensioen Services B.V.
T.a.v. afdeling administratie
Postbus 150
7770 AD Hardenberg
e-mail: pensioenfondscitigroup@dion.nl

 

Wie houdt toezicht op het verwerken van uw persoonsgegevens?

Het toezicht op de verwerking van uw gegevens is op een aantal manieren ingeregeld:

 1. De hiertoe aangewezen Functionaris Gegevensbescherming.
 2. De Autoriteit Persoonsgegevens is de wettelijke toezichthouder die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Zij houdt toezicht en heeft verschillende mogelijkheden om maatregelen te treffen, waaronder het opleggen van een boete.

De Functionaris Gegevensbescherming

Jan Schilt / P1P2
t.a.v. FG-Stichting Pensioenfonds Citigroup
Postbus 4122
5604 EC Eindhoven
e-mail: FG-pensioenfondsCitigroup@P1P2.nl

Adresgegevens Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens   
Postbus 93374     
2509 AJ DEN HAAG    
0900 - 2001 201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Waar u terecht kunt voor vragen?

Heeft u andere vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een brief of een e-mail aan de pensioenadministratie.

 

Hoe en waar kunt u een klacht indienen?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie? Dan kunt u een klacht bij ons pensioenfonds indienen. Hiervoor verwijzen wij u naar onze klachten- en geschillenprocedure die is opgenomen in het klachten- en geschillenreglement. Komt u er met het pensioenfonds niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Bent u niet tevreden over de uitkomsten van de procedure, dan kunt u als laatste mogelijkheid een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring, bijvoorbeeld in verband met aanpassingen in wet- en regelgeving of rechtspraak. U wordt dan ook aangeraden om deze verklaring met regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

 

Cookies

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje dat we met pagina’s van deze website meesturen en dat door uw browser op de harde schrijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Ons pensioenfondsbeleid

Wij hanteren het volgende beleid:

 1. wij gebruiken functionele cookies voor een optimale werking van onze website (als u de cookies uitzet, zal onze website voor u minder goed functioneren);
 2. voor overige cookies geldt dat de bezoeker vooraf toestemming moet geven, waarbij hij of zij te zien krijgt
  1. welke informatie over hen wordt verzameld;
  2. hoe deze informatie wordt verzameld (cookies, scripts of beacons); en
  3. wat wij met deze informatie doen;
 3. de cookies bevatten geen herleidbare persoonsgegevens;
 4. de informatie uit cookies wordt nooit aan derden verstrekt;
 5. het meten en analyseren van websitebezoek, bijvoorbeeld via Google Analytics, vindt volledig geanonimiseerd plaats;
 6. een vaste bewaartermijn voor
  1. het onthouden van uw keuzes en invoer (3 maanden);
  2. feedbackmogelijkheid (1 week);
  3. het meten en analyseren van websitebezoek (1 jaar).

 

Toelichting: wat verstaan wij onder beacons en scripts?

Een beacon is een kleine verborgen grafische afbeelding in een e-mail of webpagina waarmee wordt gecontroleerd of de gebruiker de webpagina of e-mail gezien heeft.

Scripts zijn ‘opdrachten’ voor de webbrowser om bepaalde taken uit te voeren, zoals het activeren van een beacon.

In- en uitschakeling en verwijdering

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en de helpfunctie van uw browser.

Toezicht op cookiegebruik

De Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (www.acm.nl) houdt toezicht op het plaatsen en gebruiken van cookies op websites.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons cookiebeleid, bijvoorbeeld in verband met aanpassingen in wet- en regelgeving of rechtspraak. U wordt dan ook aangeraden om ons beleid met regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.