Beleid inhaaltoeslag

31 maart 2022

In het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (SPCN) is vastgelegd dat het bestuur kan besluiten om in het verleden niet toegekende toeslagen te compenseren (inhaaltoeslag). Dit is mogelijk wanneer de financiële positie van het pensioenfonds daarvoor toereikend is en aan een aantal wettelijke vereisten wordt voldaan. In de afgelopen jaren was de financiële positie niet toereikend en is er geen mogelijkheid geweest tot het toekennen van inhaaltoeslagen.

Hoe gemiste toeslagen precies gecompenseerd zouden worden als de financiële positie dat wel toelaat, was echter nog niet bepaald en vastgelegd. Voor SPCN was 2021 in financieel opzicht een goed jaar. Het bestuur heeft om deze redenen de inrichting van het beleid inzake inhaaltoeslagen vormgegeven en vastgesteld. Hieronder is een samenvatting van het beleid opgenomen.

Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of (reguliere) toeslag kan worden verleend. Daarna wordt besloten of eventueel het toekennen van inhaaltoeslag mogelijk is. Daarbij wordt door het bestuur een aantal richtlijnen in acht genomen:

  • Inhaaltoeslag wordt toegekend aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden met een toeslagenachterstand. Deze is het gevolg van in het verleden niet toegekende toeslagen;
  • De inhaaltoeslag heeft alleen betrekking op toekomstige pensioenuitkeringen; deze wordt niet met terugwerkende kracht verleend. Dit betekent dat de inhaaltoeslag meetelt vanaf het moment van toekenning;
  • De inhaaltoeslag heeft geen gevolgen voor de reguliere toeslag die in de toekomst wordt toegekend; de dekkingsgraad moet ook na toekenning van de inhaalindexatie toereikend blijven om dat mogelijk te houden.

Het is mogelijk dat niet een volledige, maar wel een gedeeltelijke inhaaltoeslag kan worden toegekend. In dit geval wordt voor iedere (gewezen) deelnemer en pensioengerechtigde met een toeslagenachterstand een gelijk percentage van de totale toeslagenachterstand ingehaald, ongeacht het moment waarop de achterstand is ontstaan.