Herziening strategisch beleggingsbeleid

16 juni 2020

In 2018 heeft DNB een onderzoek gedaan naar de gang van zaken bij de Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds). De reden was dat DNB overtuigd wilde worden van het feit dat het pensioenfonds als klein fonds in staat was om aan alle wet- en regelgeving te voldoen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten het beleggingsbeleid onder de loep te nemen.

In de tabel ziet u de verschillen in de gewichten van de oude en de nieuwe portefeuille. In de oude portefeuille werd belegd in actief beheerde beleggingsfondsen. In de nieuwe portefeuille wordt belegd in passief beheerde beleggingsfondsen.

  oudnieuw 
 Beleggingscategorie strategisch %strategisch %
 Staatsobligaties en swaps29,4 30
 Credits31,6 25
 High Yield 4,1    6,5
 Emerging Market Debt 2,8    6,5
 Tactical Interest Overlay 0,8 0
 Commodities 7,8 0
 Equities23,4 32
 Cash    0 0
 renteafdekking 50% 75%


In deze beschrijving treft u een overzicht aan van alle stappen die gezet zijn en van de uiteindelijke wijzigingen in de beleggingsportefeuille.

1. Project herontwerp beleggingsbeleid

Het project herontwerp beleggingsbeleid is eind 2018 gestart en begin 2020 afgerond. Het bestuur heeft zich laten bijstaan door de externe adviseur Sprenkels & Verschuren (hierna: S&V).

Hierbij een schematische weergave van de stappen die doorlopen zijn. Bepalend voor de wijze van inrichting is dat de doelstellingen helder zijn. Daarnaast is er opnieuw aandacht geweest voor de beleggingsovertuigingen van het bestuur. Het derde element is de risicohouding van het bestuur en de ambitie die het bestuur heeft. De combinatie van deze gegevens geldt als input voor een Asset & Liability Studie (ALM).


Bron: S&V

De visie van het bestuur van het pensioenfonds is het vertrekpunt voor de doelstellingen, de beleggingsovertuigingen en de risicohouding van het fonds.

Visie
In de visie van het pensioenfonds staan alle belanghebbenden centraal, waarbij het pensioenfonds:
  • Een solide en duurzaam beheer van het aan haar toevertrouwde pensioenvermogen realiseert als basis voor een kwalitatieve, betrouwbare en slagvaardige dienstverlening;
  • Tijdig, juist en efficiĆ«nt blijft leveren wat het pensioenfonds als uitvoerder van de pensioenovereenkomst en zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomsten en het pensioenreglement, is overeengekomen;
  • De communicatie zodanig vorm geeft met het uitgangspunt dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is die voorziet in een inkomensvoorziening voor later of voor nabestaanden. Voor alle groepen belanghebbenden is het van belang dat ze beschikken over relevante informatie op het moment dat dit van belang is. Het pensioenfonds zet pensioencommunicatie, in overeenstemming met de daarvoor opgestelde wettelijke kaders, hiervoor in. Aanvullende "maatwerk" pensioencommunicatie vergt extra middelen en wordt daarom met terughoudendheid ingezet. Zo kan het pensioenfonds tegen proportionele kosten een waardevolle invulling van pensioen bieden en er voor haar belanghebbenden zijn als het er toe doet.

2. De ALM studie, het strategische beleggingsbeleid en het beleggingsplan

In q4 2018 is gestart met een ALM studie. Een ALM studie is een studie waarbij op basis van duizenden economische scenario's uitkomsten worden berekend voor de verschillende deelnemers. De studie berekent de kansen op een goede uitkomst bij verschillende beleggingsportefeuilles. Om hier zinvolle uitkomsten uit te krijgen is het van groot belang goed na te denken over de aannames van de verwachtte rendementen voor de komende 5, 10 en 15 jaar. De scenario's zijn zowel stochastisch als deterministisch. De belangrijkste onderwerpen in dit onderzoek waren:

  1. Inzicht krijgen in de optimale mix tussen de matching- en de returnportefeuille. De matchingportefeuille is het deel dat gebruikt wordt om de aanspraken in te kopen. De returnportefeuille is het deel van de beleggingsportefeuille waarmee het pensioenfonds over de lange termijn zoveel rendement denkt te kunnen verdienen om alle toeslagen uit te kunnen keren.
  2. Onderzoek naar het optimaliseren van de matchingportefeuille door het renterisico van de verplichtingen deels in te dekken.

Het bestuur heeft de beleggingsovertuigingen nogmaals de revue laten passeren en heeft deze bevestigd. Gedurende het proces is verschillende malen contact geweest met de werkgever.

Conclusies van het bestuur naar aanleiding van de ALM analyse waren:
  • De toegevoegde waarde van grondstoffen was lager dan in het verleden aangenomen werd;
  • De portefeuille kende een hoge mate van actief management, terwijl passief beheer de voorkeur had vanwege versimpeling van complexiteit en monitoring;
  • De renteafdekking van 75% in combinatie met de verhoging van aandelen gaf in de ALM de beste resultaten. Omdat een dergelijke mix een hoger risicoprofiel kent, moest toestemming gevraagd worden aan DNB.

Het werd duidelijk dat de oude opzet niet meer passend was bij de nieuwe inzichten. Dit heeft er toe geleid dat het bestuur, met behulp van een RFP-proces, ook andere aanbieders heeft bekeken. Uiteindelijk bleven van de 10 partijen die in eerste instantie werden aangeschreven 2 partijen over waaronder Aegon.

Aangezien het verschil tussen deze twee partijen klein was heeft het bestuur besloten om de relatie met Aegon voort te zetten onder nieuwe condities. Uiteindelijk heeft deze 2de fase geleid tot een nieuw strategisch beleggingsplan en een beleggingsplan dat jaarlijks een update krijgt. 

3. Inrichting van de portefeuille

De portefeuille werd ingericht met passieve beleggingsfondsen. De renteafdekking werd verhoogd naar 75%. Aandelen is verhoogd evenals Emerging Market Debt en High Yield. Het belang in Credits is teruggebracht. Grondstoffen en Tactical Interest Overlay werden verkocht.

Het bestuur is van mening dat met deze indeling de portefeuille op een wijze is ingericht die toekomstbestendig is. Alle fondsen voldoen aan de standaarden die het bestuur belangrijk vindt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en met de keuze voor Aegon is een langdurige relatie bestendigd.