De waarde van uw pensioen / toeslagbeleid (indexatie)

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard, doordat de prijzen stijgen. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Als u gepensioneerd bent, of uit dienst, of arbeidsongeschikt, dan probeert Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland (hierna: het pensioenfonds) uw pensioen mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. Dat noemen we indexatie, of ook wel toeslag. Die indexatie vormt géén deel van de pensioentoezegging door de werkgever (er is geen premie voor betaald). Daarmee is de indexatie afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds.
Het indexeren lukt helaas niet altijd. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het pensioenfonds niet of slechts gedeeltelijk kan indexeren. In de uitvoeringsovereenkomst zijn afspraken gemaakt die voorzien in een extra bijdrage van de werkgever om de indexatie-verwachting te versterken. Dat neemt niet weg dat de indexatie voorwaardelijk en daarmee onzeker is.

Aanpassing pensioen

Sinds 2017 bepaalt de CAO dat de grondslag voor de indexatie voor iedereen is gebaseerd op de prijsstijging volgens de Consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens.

Indexatiebeleid

Hoewel het pensioenfonds streeft naar een volledige toeslag op basis van de prijsindex, is indexatie van de pensioenen voorwaardelijk. Indexatie is dus geen recht of vanzelfsprekendheid, maar hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds. In de afgelopen jaren kon er niet (volledig) worden geïndexeerd. Ook voor de komende jaren moeten we realistisch zijn en zullen we hoogstwaarschijnlijk uw pensioen niet altijd volledig kunnen verhogen. Elk jaar beslist het bestuur of - en zo ja in welke mate - de pensioenen worden aangepast. Hierbij kijkt het bestuur altijd naar de beleidsdekkingsgraad. Als over een kalenderjaar een toeslag wordt toegekend, gebeurt dat altijd per 1 april. Het is onzeker of in de toekomst een (volledige) toeslag kan worden gegeven. Voor toekomstige toeslagen is geen geld gereserveerd.

Het pensioenfonds kijkt op basis van zijn beleid naar twee kritische grenzen voor het indexeren van de pensioenen. Bij een beleidsdekkingsgraad beneden de 110% kan er niet worden geïndexeerd uit het vermogen van het pensioenfonds en bij een beleidsdekkingsgraad boven 124% kan volledig worden geïndexeerd uit het vermogen van het pensioenfonds. Boven die grens kunnen wellicht zelfs inhaalindexaties aan de orde zijn.

Als het pensioenfonds niet op eigen kracht kan indexeren, dan bestaat de mogelijkheid dat de werkgever een aanvullende financiering beschikbaar stelt, op basis waarvan het pensioenfonds toch (deels) kan indexeren (50%). Voor een beperkte groep gelden oudere toezeggingen van de werkgever die voorzien in een indexatie tot 100% van de prijsindex. De afspraken met de werkgever zijn vastgelegd in een aparte overeenkomst (uitvoeringsovereenkomst) en ook verwerkt in het toeslagbeleid van het pensioenfonds dat onderdeel is van het pensioenreglement. Ook daarvoor geldt dat het voorwaardelijke rechten zijn die afhankelijk zijn van de financiering door de werkgever.