Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheidspensioen Als u volgens de WIA voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent en u recht heeft op een WIA-uitkering, dan heeft u ook recht op (gedeeltelijke) voortzetting van de pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Dit kunt u afleiden uit onderstaande tabel.

Mate van arbeidsongeschiktheidMate van premievrije pensioenopbouw
0-35%0%
35-45%40%
45-55%50%
55-65%  60%
65-80% 72,5%
80% of meer 100%


Let op:
 vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid is een risicoverzekering. Dit betekent dat het pensioenfonds alleen de premie betaalt als u tijdens uw dienstverband bij Citibank arbeidsongeschikt wordt. Meer informatie hierover vindt u in ons reglement. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als uw jaarsalaris hoger is dan de maximale WIA-uitkeringsgrondslag van Euro 57.232 (2020), en u komt door arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een WIA uitkering, dan hebt u recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

De werknemersbijdrage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is per jaar 0,75% van de verzekerde uitkering. Uw bijdrage wordt in twaalf maandelijkse termijnen op uw salaris ingehouden.

De dekking van dit arbeidsongeschiktheidspensioen is op risicobasis en eindigt als u niet meer bij Citibank in dienst bent. Eindigt uw dienstbetrekking terwijl u al een volledige (80-100%) arbeidsongeschiktheidsuitkering via ons ontvangt (dus als u volledig arbeidsongeschikt bent), dan loopt uw aanvulling gewoon door.

 


 

> lees verder in laag 3 (downloads)