Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheidspensioen Als u volgens de WIA voor 65% of meer arbeidsongeschikt bent en u recht heeft op een WIA-uitkering, dan heeft u ook recht op voortzetting van de pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Wordt u vervolgens minder dan 65% arbeidsongeschikt volgens de WIA dan eindigt deze premievrije voortzetting.

Let op: vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid is een risicoverzekering. Dit betekent dat het pensioenfonds alleen de premie betaalt als u tijdens uw dienstverband bij Citibank arbeidsongeschikt wordt. Meer informatie hierover vindt u in ons reglement. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als uw jaarsalaris hoger is dan de maximale WIA-uitkeringsgrondslag van Euro 66.956 (2023), en u komt door arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor een WIA uitkering, dan hebt u recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons van (bij volledige arbeidsongeschiktheid) 70% van het salaris boven de WIA-uitkeringsgrondslag. Dit aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Dit kunt u afleiden uit onderstaande tabel.

Mate van arbeidsongeschiktheidMate van arbeidsongeschiktheidspensioen
0 tot 35%0%
35 tot 45%40%
45 tot 55% 50% 
55 tot 65% 60% 
65 tot 80% 72,5% 
80% of meer 100% 


De dekking van dit arbeidsongeschiktheidspensioen is op risicobasis en eindigt als u niet meer bij Citibank in dienst bent. Eindigt uw dienstbetrekking terwijl u al een arbeidsongeschiktheidsuitkering via ons ontvangt (dus als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent), dan loopt uw aanvulling gewoon door.

 


 

> lees verder in laag 3 (downloads)