De waarde van uw pensioen / toeslagbeleid (indexatie)

 

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard, hetgeen komt doordat de prijzen stijgen. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Als u gepensioneerd bent, of uit dienst, of arbeidsongeschikt, dan probeert Pensioenfonds Citigroup uw pensioen mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. Dat noemen we indexatie, of ook wel toeslag. Het indexeren lukt helaas niet altijd. Als het financieel tegenzit, en de beleidsdekkingsgraad beneden 110% is, kan het zo zijn dat Pensioenfonds Citigroup niet en daarboven slechts gedeeltelijk kan indexeren. Het Pensioenfonds heeft een overeenkomst met Citibank dat wanneer de dekkingsgraad beneden de 104.1% komt er door Citibank aanvullende stortingen gedaan worden.

 

Aanpassing pensioen in het verleden en in de toekomst

In het verleden is tot 2015 altijd geïndexeerd conform de toen geldende reglementen en CAO. Sinds 2017 bepaalt de CAO dat de grondslag voor de indexatie voor iedereen is gebaseerd op de prijsstijging volgens de Consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens.

 

Indexatie

Hoewel Pensioenfonds Citigroup streeft naar een volledige toeslag op basis van de prijsindex is indexatie van de pensioenen voorwaardelijk. Indexatie is dus geen recht of vanzelfsprekendheid, maar hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds. In de afgelopen jaren kon er niet (volledig) worden geïndexeerd. Ook voor de komende jaren moeten we realistisch zijn en zullen we hoogstwaarschijnlijk uw pensioen niet altijd volledig kunnen verhogen. Elk jaar beslist het bestuur of - en zo ja in welke mate - de pensioenen worden aangepast. Hierbij kijkt het bestuur altijd naar de beleidsdekkingsgraad. Als over een kalenderjaar een toeslag wordt toegekend, gebeurt dat altijd per 1 april. Het is onzeker of in de toekomst een (volledige) toeslag kan worden gegeven. Voor toekomstige toeslagen is geen geld gereserveerd.

Het pensioenfonds kijkt op basis van haar beleid naar twee kritische grenzen voor het indexeren van de pensioenen. Bij een beleidsdekkingsgraad beneden de 110% kan er niet worden geïndexeerd en bij een beleidsdekkingsgraad boven 124% kan volledig worden geïndexeerd. Boven die grens kunnen wellicht zelfs inhaalindexaties aan de orde zijn.

 Als het pensioenfonds niet op eigen kracht kan indexeren, dan bestaat de mogelijkheid dat de werkgever een aanvullende financiering beschikbaar stelt, op basis waarvan het pensioenfonds toch (deels) kan indexeren (50%). Voor een beperkte groep gelden oudere toezeggingen van de werkgever die voorzien in een indexatie tot 100% van de prijsindex. De afspraken met de werkgever zijn vastgelegd in een aparte overeenkomst (uitvoeringsovereenkomst) en ook verwerkt in het toeslagbeleid van het fonds dat onderdeel is van het pensioenreglement. Ook daarvoor geldt dat het voorwaardelijke rechten zijn die afhankelijk zijn van de financiering door de werkgever.